Vår Integritetspolicy

Laddar...

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

 

Personuppgiftsansvarig

Blå Shopping AB (556823-3422, "Blå Elefant", Skegrie Kyrkväg 21, 231 69 Skegrie) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Blå Elefant. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Blå Elefants behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Blå Elefant.


1) För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

- Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
- Kunna göra identifikation.
- Hantera betalningar.
- Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
- Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
- Kundnummer
- Betalningshistorik
- Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.


Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal


2) För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto

Personuppgifter behandlas för att:

- Ge behörighet att logga in.
- Kunna göra identifikation.
- Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
- Göra det möjligt att följa köphistorik.
- Hantera dina val av inställningar.


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
- Användarnamn och lösenord.
- Köphistorik
- Önskelista
- Recensionshistorik
- Kundnummer


Laglig grund:

Registrerade kunder - berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.


3) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

- Visa relevanta produktrekommendationer och spara önskelistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.
- Skicka direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation.


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
- Bostadsort
- Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.
- Uppgifter om genomförda köp.
- Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).


För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:

- Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
- Köphistorik
- Bostadsort.
- Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.


Laglig grund:

Registrerad och oregistrerad kund - berättigat intresse.
Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats - berättigat intresse.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.


4) För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar

Personuppgifter behandlas för att:

- Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.
- Kunna göra identifikation.
- Utse vinnare och förmedla vinster.


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
- Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.


Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar.


5) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

- Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
- Kunna göra identifikation.
- Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).


De kategorier av personuppgifter som behandlas är :

- Namn
- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
- Din korrespondens
- Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
- Användaruppgifter för Mitt konto t ex vid inloggningsproblem.
- Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.


Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.


6) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.


De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
- Din korrespondens
- Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
- Användaruppgifter för Mitt konto
 -Betalningsinformation


Laglig grund: Rättslig förpliktelse


7) För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kunden i stort.

Personuppgifter behandlas för att:

- Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.
- Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.
- Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment.
- Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.
- Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar.
- Ge dig en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller.
- Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
- Bostadsort
- Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
- Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
- Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås   och när man lämnar tjänsten etc.


För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende:

- Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor eller del av sidor som besöks och vilka sökningar som gjort).
- Köphistorik
- Geografisk ort och/eller demografisk ort.
- Feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
- Data från kundernas enheter och tekniska inställningar.


Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.


8) För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för att:

- Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
- Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna.
- Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
- Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
- Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.


Laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

 

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Blå Elefant samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring, distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Blå Elefants partners ska uppgifterna behandlas enligt Blå Elefants instruktioner och för Blå elefants räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Blå Elefant har samlat in informationen.

Utöver detta kan Blå Elefant enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom, kan Blå Elefant lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.
Blå Elefant strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det är inte möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder exempelvis standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller US Privacy Shield. Oavsett i vilket land personuppgifterna behandlas vidtar Blå Elefant rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.


Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.


Dina rättigheter och val


Rätt till tillgång:

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.


Rätt till rättelse:

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.


Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

- Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
- Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
- Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Blå Elefant som väger tyngre.
- Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
- Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
- Personuppgifterna har samlats in från ett barn som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring . Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.  Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

 

Rätt till dataportabilitet:

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).


Om cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder blaelefant.se och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på blaelefant.se där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t ex cookies.

 

Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

 

Varför använder vi oss av cookies?

På blaelefant.se använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka varor som du har lagt i din varukorg. Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla blaelefant.se. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än Blå Shopping AB.

För att kunna använda blaelefant.se fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att blaelefant.se inte kommer att fungera som avsett. 


Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.


Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Blå Elefant, en del av Blå Shopping AB
Skegrie Kyrkväg 21, 231 69 Skegrie
E-postadress: order@blaelefant.se


Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydanden ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på blaelefant.se.

Senast uppdaterad 2018-05-17

Copyright © 2006-2024 Blå Elefant. All rights reserved.